Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας, ως προαιρετική.  Είναι μια χρονική περίοδος κατά την οποία οι φοιτητές/τριες απέχουν από την βασική ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό τους χώρο. 

  • Αφορά την τρίμηνη παρουσία των φοιτητών/τριών και την άσκησή τους, σε εν δυνάμει χώρους εργασίας και σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε γνωστικά αντικείμενα, συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Χημείας.
  • Η ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Πανεπιστημίου, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
  • Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στην ΠΑ, εάν έχουν συμπληρώσει το τρίτο έτος σπουδών και έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα που αντιστοιχούν αθροιστικά, σε τουλάχιστον 100 ECTS.
  • Η ΠΑ μπορεί να γίνει μόνο μια φορά για κάθε φοιτητή/τρια, σε δύο περιόδους του έτους, με έναρξη 1 Φεβρουαρίου ή 1 Ιουλίου.
  • Πραγματοποιείται μέσω ή ανεξάρτητα επιχειρησιακών προγραμμάτων, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ή χρηματοδότηση από φορείς υποδοχής ή και χωρίς χρηματοδότηση (αποζημίωση).
  • Η επιλογή για τις διαθέσιμες θέσεις,  μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων, γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής (αλγόριθμος επιλογής).
  • Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριων είναι ποιοτική (ΕΠΙΤΥΧΗΣ/ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ).
  • Η ΠΑ αντιστοιχεί σε 4 ECTS (ισοδύναμη με ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα)
  • Η ΠΑ αποτελεί προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Τμήματος Χημείας.

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Χημείας είναι ο κ. Βυθούλκας Γεώργιος.

 Αναλυτικά ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκσησης βρίσκεται εδώ

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search