ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤA ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (HORIZON)

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του HORIZON Europe (ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση) εγκρίθηκαν δύο ερευνητικές προτάσεις προς χρηματοδότηση απο ερευντηικές ομάδες του Τμήματος (Εργαστήριο Ήφαιστος).  Συγκεκριμένα:

  • Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 3 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01 για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Monitoring The Demand And Supply Of Skills In The European Labour Market» και το ακρωνύμιο SKILLAB, στο οποίο Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Νικόλαος Μήττας, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας. Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά σύμπραξη Καθηγητών/Ερευνητών του Τμήματος μας (Εργαστήριο Ήφαιστος) και συνεργασία με 9 εταίρους από 13 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 7.7 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ HORIZON-I3-2023-INV2a για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Interregional Tech for forEst SusTainability» και το ακρωνύμιο IT4EST, στο οποίο Συντονιστής και Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Μιχαήλ Χάλαρης, Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας. Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά σύμπραξη Καθηγητών/Ερευνητών του Τμήματος μας (Εργαστήριο Ήφαιστος) και συνεργασία μεταξύ 14 εταίρων από 13 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγχαρητήρια στις ερευνητικές ομάδες που προβάλλουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο την υψηλού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα Χημείας.

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search