ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Χημείας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που στοχεύει στη συνεχή και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σαφών, συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων δράσεων διασφάλισης ποιότητας, που οριοθετούν το πλαίσιο, εντός του οποίου οφείλουν να λειτουργούν όλες οι ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος με σκοπό την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Η δήλωση πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος έχει ομόφωνα εγκριθεί σύμφωνα με το πρακτικό της αριθμ. 8/17.12.2021 (θ.1ο ΗΔ ) της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Τμήμα Χημείας του Δι.Πα.Ε. έχει ως αποστολή την εκπαίδευση στην Επιστήμη της Χημείας και τις σύγχρονες εφαρμογές της ώστε οι πτυχιούχοι του να είναι εφοδιασμένοι με βασικές και  εξειδικευμένες γνώσεις, εργαστηριακή εμπειρία και άλλες δεξιότητες υψηλής ποιότητας. Το Τμήμα είναι προσηλωμένο στην παροχή άρτιας και υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στα επιστημονικά πεδία της Χημείας αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Το όραμα του Τμήματος είναι να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, πολιτιστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς αποτελώντας πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού δεσμεύονται να εφαρμόζουν την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση του διδακτικού-ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης. Το Τμήμα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του. Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Χημείας βρίσκονται σε συμφωνία με τους ευρύτερους στόχους και δεσμεύσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος) και εναρμονίζονται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ της χώρας. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του τμήματος είναι:

• Η διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας.

• Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

• Η βελτίωση της μάθησης των φοιτητών.

• Η υποστήριξη των νέων ερευνητών.

• Η διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων.

• Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα.

• Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

• Η ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού

• Η αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.

• Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των Τμημάτων των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

• Η συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

• Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και συνεργιών και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.

• Η προαγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό έργο.

• Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Η προβολή του Τμήματος στην Ελλάδα και Διεθνώς.

• Η αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος

• Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές).

• Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.

• Η σύνδεση με την κοινωνία.

• Η ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και την ανάθεση του ρόλου που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα Χημείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στελέχωσή του με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και τη διαρκή βελτίωση των υποδομών του. Μέσα από την υιοθέτηση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη ολόκληρου του Δι.Πα.Ε. για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας για να στηριχθεί μια σταθερή πορεία ανάπτυξης στη χώρα.

Copyright © 2024 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Search